OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti VERCAJCH CENTRUM s.r.o., prevádzka RAVI Slovakia, Stavbárska 40, 821 07 Bratislava

čl.1.
Predmet zmluvy

1. Podľa tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodať pre objednávateľa výrobky ( resp. práce, ako sú tieto zarátané v cene dodávky ) definované v ponuke ……………….. , ktorá je prílohou tejto zmluvy .
2. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutý predmet plnenia prevziať a zaplatiť jeho cenu.
3. Úplný popis výrobkov spojený s plnením predmetu zmluvy, počet výrobkov s príslušenstvom, ich prevedenie a práce je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke. Táto ponuka je vyhotovená na základe požiadaviek zákazníka odkonzultovaných a odsúhlasených s dodávateľom.

čl.2.
Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Dodávateľ sa zaväzuje výrobky dodať v termíne podľa požiadavky objednávateľa do X – Y kalendárnych týždňov od uhradenia zálohovej platby a schválenia technickej dokumentácie. Výnimku predstavuje len situácia spôsobená vyššou mocou, ktorá by tak bránila dodržaniu termínu alebo zmena v objednávke po zadaní objednávky do výroby, ktorá má vplyv na posunutie termínu dodávky. V prípade neuhradenia zálohovej platby v plnej výške nemôže sa dodávateľ dostať do omeškania.
2. Zameranie vykoná DODÁVATEĽ, pričom rozmery a prevedenie výrobkov si odsúhlasí OBJEDNÁVATEĽ.

čl.3.
Cena diela

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán takto:
1. Celková cena diela za výrobky podľa tejto zmluvy vrátane 20% DPH je xxxx,xx € (bez montáže / s montážou ).
2. Všetky ďalšie zmeny vo výrobkoch resp. ich vybavení, ktoré nie sú zachytené v ponuke XXXXXX budú mať vplyv na zmenu celkovej ceny diela v zmysle platného cenníka dodávateľa.
3. V prípade neuhradenia proforma faktúry v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia, si dodávateľ vyhradzuje právo v prípade zmeny nákupných cien na aktualizáciu ceny diela.

čl.4.
Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodávku premetu ZoD sumu xxxx,xx €, nasledovne:
• 80% hodnoty dodávky uhradiť pred začiatkom výroby jednou platbou čo predstavuje sumu xxxx,xx € do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.
. 20% hodnoty dodávky v sume xxx,xx € uhradiť 7 dní pred expedíciou výrobkov a zahájením . montáže na stavbe
Montáž bude uhradená v deň ukončenia montáže. Montáž je bez DPH.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania so zaplatením ceny diela, požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% denne z celkovej hodnoty diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený za oneskorené dodanie predmetu diela požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvného penále vo výške 0,05% denne z hodnoty nedodaného diela, ktoré je v omeškaní. Výnimku predstavuje len situácia spôsobená vyššou mocou, ktorá by tak bránila dodržaniu termínu alebo ak dôjde k posunutiu termínu dodávky zo strany objednávateľa.

čl.5.
Spôsob a miesto plnenia

1. Miesto plnenia dodávky výrobkov bude v Bratislave, Xxxxxx . Objednávateľ poskytuje na stavenisku dodávateľovi prípojku el. energie a sociálne zariadenie.
2. Odovzdanie diela: Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať od dodávateľa osobne, alebo poverenou osobou, v deň dodania výrobkov resp. ukončenia montáže. Za odovzdávací protokol sa považuje dodací resp. montážny list, vystavený montážnikom po dodaní resp. ukončení montáže na stavenisku alebo osobou tým poverenou a bude podpísaný za dodávateľa montážnikom a odberateľom, resp. jeho poverenou osobou. Pokiaľ objednávateľ v deň ukončenia montáže svojou neúčasťou dielo neprevezme, považuje sa táto skutočnosť za porušenie tejto zmluvy a dielo „za odovzdané bez závad“. Za dodávateľa dielo odovzdá pracovník poverený dodávateľom.
3. Vady diela zjavné pri odovzdaní musia byť objednávateľom vytknuté pri prevzatí, písomne do zápisu, čo je podmienkou ich uznania. Dodávateľ sa zaväzuje uznané zjavné vady vytknuté pri preberacom konaní odstrániť do 30 dní, pokiaľ v protokole o preberacom konaní nebude dohodnuté inak. Drobné vady na diele neovplyvňujúce funkčnosť výrobkov, nie sú dôvodom na neprevzatie predmetu diela.

čl.6.
Záručná doba

1. Dodávateľ preberá záruku za akosť diela odo dňa jeho odovzdania v trvaní 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania výrobku alebo ukončenia montáže výrobku.
2. Zjavné vady je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri prevzatí diela, ostatné vady bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa ich zistenia, vždy písomne.
3. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením treťou osobou, živelnou pohromou, alebo nepredvídateľnou udalosťou ( teroristický čin, dopravná nehoda a pod.). Zhotoviteľ ďalej nezodpovedá pri diele zhotovenom z dreva za zmršťovanie, tvorenie trhliniek, vlasové trhlinky, póry ( najmä tmavé póry objavujúce sa na exotickom dreve), suky a farebné zmeny a rozdiely spôsobené prírodnými vlastnosťami dreva. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou objednávateľa.
4. Objednávateľ si môže reklamáciu uplatniť na dodávku až po uhradení celej hodnoty dodávky.
5. Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje spoločnosť VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., prevádzka RAVI Slovakia V rámci pozáručného servisu firma poskytne odberateľovi trvalú 10 % zľavu na všetky činnosti, ktoré s týmto servisom budú súvisieť.

čl.7.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomne, a to na základe dohody zmluvných strán. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnom vyhotovení, obojstranne podpísané.
2. V prípade jednostranného ukončenia tejto zmluvy zo strany objednávateľa, bez zavinenia dodávateľa, je dodávateľ oprávnený si uplatniť voči objednávateľovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške hodnoty výrobkov.
3. V prípade neuhradenia zálohy na cenu diela v lehote podľa čl. 4 tejto zmluvy táto zmluva zaniká a to prvým dňom nasledujúcim po dni lehoty splatnosti zálohy.
4. Táto zmluva zaväzuje v plnom rozsahu k plneniu jej ustanovení aj prípadných právnych nástupcov jednotlivých zmluvných strán. Táto zmluva je platná dňom podpísania. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží dodávateľ a objednávateľ po jednom vyhotovení.
5. Všetky výrobky a práce až do úplného vyrovnania záväzku zo strany objednávateľa sú majetkom dodávateľa, ktorým je firma VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, Prevádzka: RAVI Slovakia, Stavbárska 40, 821 07 Bratislava.
6. Táto zmluva je platná dňom podpísania.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a túto na znak súhlasu slobodne a vážne podpísali.
8. V prípade, že by vznikla situácia, ktorá by na strane dodávateľa bránila naplneniu zmluvných podmienok je tento povinný vrátiť vyplatenú zálohu objednávateľovi, resp. zabezpečiť plnenie zmluvy priamo u výrobcu, okrem prípadu, že by sa jednalo o situáciu, ktorá vznikla z dôvodu vyššej moci.
9. Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na storno poplatok vo výške 20% a náhrada všetkých nákladov spojených s rozpracovanou výrobou.

V Bratislave dňa: 1.9.2021