Reklamačné podmienky
I.
Dodávateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená : „Faktúru – daňový doklad“ alebo „Dodací – záručný list prevádzkovateľa“ alebo „Záručný list výrobcu“ (ak ho výrobca tovaru poskytuje) alebo montážny list. Dodávateľ preberá záruku za dielo odo dňa jeho odovzdania v trvaní 5 rokov, na príslušenstvo ( sieťky proti hmyzu, interiérové žalúzie, vonkajšie rolety) v trvaní 24 mesiacov, na montážne práce v trvaní 6 mesiacov. Záručná doba pre právnické osoby je 12 mesiacov, pokial sa v zmluvných podmienkach nedohodné iná záručná doba.

II.
Zákazník berie na vedomie, že vady tovaru je možné reklamovať len na základe dokladov preukazujúcich oprávnenie s tovarom disponovať ( faktúra, záručný list, prepravný list, dodací list alebo montážny list ) Objednávateľ si môže reklamáciu uplatniť na dodávku až po uhradení celej kúpnej ceny.

III.
Zákazník je povinný pri preberaní zásielky túto vizuálne prehliadnuť ešte za prítomnosti dopravcu alebo montážnika. Ak sa pri prevzatí tovaru vyskytnú vady (viditeľné poškodenie, nekompletnosť tovaru a pod.), je zákazník povinný spísať výhrady do prepravného listu (montážneho listu) s presným popisom poškodenia. Zároveň tieto skutočnosti oznámiť RAVI Slovakia písomne, najneskôr však do 30 dní odo dňa montáže. Uhradenie konečnej faktúry sa považuje za odovzdanie diela., v prípade že sa tak nestane, nie je možné dané skutočnosti reklamovať.

IV.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, za vady spôsobené mechanickým poškodením, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémne neobvyklých podmienkach.
V.
Záruka sa nevzťahuje na farebnú rôznorodosť povrchovej úpravy drevených výrobkov ako okien, dverí, balkónových stien alebo interiérových dverí s prírodnou dyhou, ako suky a farebné zmeny a rozdiely spôsobené prírodnými vlastnosťami dreva, nakoľko drevo je prírodný materiál s jedinečnou štruktúrou. Pri diele zhotovenom z dreva sa ďalej nevzťahuje na zmršťovanie, tvorenie trhliniek, vlasové trhlinky, póry ( najmä tmavé póry objavujúce sa na exotickom dreve).

Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje spoločnosť VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., prevádzka RAVI Slovakia V rámci pozáručného servisu firma poskytne odberateľovi trvalú 10 % zľavu na všetky činnosti, ktoré s týmto servisom budú súvisieť.