Vchodové brány

V ponuke máme aj vchodové brány do bytových domov, s elektrickým ovládaním, schránkové systémy v rôznych prevedeniach a farebných úpravách.

 

Schodiskové steny a zasklenia

Nové konštrukcie sa dajú rozdeliť na dve skupiny:

  • celo zasklená stena, ktorá je v plastovom ráme
  • murovaná konštrukcia s osadením plastových okien

Konkrétne riešenie navrhuje projektant, v podstate sa dá použiť jedno aj druhé riešenie.

Pri väčšine kopilitových zasklení v schodiskových priestoroch je celá konštrukcia pred sadená pred samotnú konštrukciu schodiska . Sú však aj typy domov, kde je kopilit položený priamo na podestách schodísk. V tomto prípade je výmena výrazne jednoduchšia.

Porovnanie výhodnosti použitia celo zasklenej steny a murovanej steny s osadením plastových okien z hľadiska ceny a doby realizácie:

V skutočnosti ktoré riešenie je pre daný konkrétny dom vhodné navrhuje projektant ktorý na základe celkového riešenia obnovy bytového domu vyberie riešenie ktoré najlepšie zapadá do celkového riešenia. Z pohľadu celkovej investície je riešenie použitia celo plastovej steny výhodnejšie, vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť disponuje vhodným technickým riešením , ktoré splňuje statické požiadavky na tieto konštrukcie, vieme klientom takéto riešenie odporučiť. Naše riešenie vyvracia všeobecne prezentovaný názor na plastové prvky a ich nevhodnosť použitia na veľké plochy z dôvodu citlivosti na zmeny teplôt ich rozťažnosti a prípadného vzniku medzier medzi spojmi a následným zatekaním konštrukcie. Pri našom technickom riešení sú všetky spoje konštrukcie vyplnené komprimačnou páskou, ktorá eliminuje akékoľvek pretekanie, alebo prefukovanie cez spoje. Plastová stena je rozdelená na samostatné moduly ( 1modul = 1 poschodie ) a samotný modul je rozdelený na dve časti ( spodná časť pevná + horná časť s oknom ).

Toto riešenie nepotrebuje použitie ďalších oceľových statických prvkov a v porovnaní s murovanou konštrukciou má výrazne nižšiu cenu. S časového hľadiska samotnej realizácie ( výmeny steny ) teda času trvania tejto výmeny.

príklad: 8.poschodový bytový dom

1 deň demontáž pôvodnej oceľovej konštrukcie kopilitovej steny ,odvoz a likvidácia steny,

1 deň osadenie a montáž novej celo plastovej steny,

3 dni vyspravenie interiérovej časti steny , sadrokartón, sieťka, Kleber, omietka , 2x farba

3 dni exteriérové vyspravenie konštrukcie.

NOVÁ KONŠTRUKCIA za použitia celozasklenej plastovej steny :

Pri type domov kde je pôvodný kopilit položený priamo na podestách schodísk a projektant navrhne zachovať osadenie nových plastových konštrukcií je celo zasklená stena rozdelená do samostatných segmentov osadených na jednotlivé podesty schodísk. Samotná podesta z exteriérovej strany bude vyspravená pomocou zatepľovacieho systému.

MUROVANÁ KONŠTRUKCIA
Po demontáži pôvodného kopilitového zasklenia a oceľovej konštrukcie, v ktorej bolo osadené, sa schodiskové podesty pomocou oceľových prvkov predĺžia smerom von z konštrukcie (konkrétny tvar a rozmer týchto prvkov určuje statický posudok, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie). Tieto prvky sa ukotvia k podeste na každom z podlaží , a tak vytvoria podklad pre nové murivo. Z muriva sa vytvorí nový parapet, priebežne sa preväzuje oceľovými prútmi, prípadne ďalšími statickými oceľovými prvkami, podľa toho, ako určí projektant. Väčšinou sa takýto parapet ukončí betónovým vencom, ktorý spriahne túto novovytvorenú konštrukciu. Po vyzretí betónu sa v murovaní pokračuje, avšak vynechá sa otvor pre osadenie okna. Takto sa pokračuje smerom od najnižšieho podlažia po najvyššie, až kým sa neuzavrie celý priestor vzniknutý po demontáži kopilitu.

Následne sa do takto vymurovanej konštrukcie osadia okná, ktoré v schodiskových priestoroch musia spĺňať niekoľko podmienok určených najmä protipožiarnymi normami. Jednou z týchto podmienok je napríklad splnenie požiadavky na odvetranú plochu okna, ktorá by v schodisku (v únikovej ceste) mala byť minimálne 2 m2. Rovnako otvorené krídlo okna nesmie zasahovať do únikovej cesty. Po osadení okien sa novo vymurovaná konštrukcia z vonkajšej strany zateplí zatepľovacím systémom a z vnútornej strany omietne, čím sa novovytvorená konštrukcia zjednotí s pôvodnou.

OSADENIE celo plastovej samonosnej konštrukcie:

Pri type domov kde je pôvodný kopilit pred sadený pred podesty, ide priebežne cez poschodia popred podesty a projektant navrhne zachovať osadenie novej plastovej steny ako bola osadená pôvodná oceľová kopilitová stena , má naša spoločnosť vyhovujúce statické riešenie pre takéto osadenie. Nová plastová celo pre sklená stena je rozdelená do jednotlivých častí ( segmentov ) po schodiskách. Spojenie samotných častí medzi sebou je realizované pomocou statického prvku pre túto montáž určeného výrobcom plastových profilov s oceľovou výstuhou ukotvenou do bočnej betónovej konštrukcie pomocou oceľových kotiev ktoré staticky zabezpečujú každú časť ( segment ) samostatne. Medzi každý spoj je aplikovaná komprimačná páska, aby bolo zabezpečené že cez daný spoj konštrukcie nebude prefukovať alebo zatekať.